Autocorrecció

No s'espera dels alumnes que només puguin reproduir coneixements; també han de tenir habilitats per construir l'autoconeixement i per resoldre problemes complexos.
El que es pretén es canviar la instrucció per aprenentatge.

En aquest cas hi ha una gran necessitat de suport intensiu i supervisió del procés d'aprenentatge pel professor.

En aquesta nova filosofia cal tenir en compte el que els estudiants són capaços de fer. És tracta de calibrar correctament les habilitats i el coneixement que els estudiants va assolint. En altres paraules, , la qualitat del procés d'aprenentatge és molt important.

Si els professors avui en dia fan servir altres formes d'instrucció, altres mètodes, altres formes d'avaluació, es pot produir un canvi ded del control de la cultura cap a un assessorament i acompanyament de la cultura.
L'autocorrecció contribueix a la auto-avaluació i a la reflexió.

Tot enumerant els objectius mitjançant preguntes els alumnes són capaços de corregir-se ells mateixos. Si ho fan amb tanta cura arribaran automàticament a l'autoreflexió. Si això no es fa de forma automàtica, el professor pot afavorir aquest procés. Una conversa aclaridora i una comparació de l'avaluació per part del professor i la correcció automàtica de l'alumne poden conduir a l'auto-reflexió.

 

Autoavaluació

>> Objectius del projecte

L'auto-avaluació es defineix com “els alumnes valoren la qualitat del propi treball, bansant-se en proves i criteris explícits, amb la intenció de fer millor la feina en el futur.” Quan ensenyem als estudiants a avaluar el seu propi progrés, i quan ho fan amb criteris de qualitat coneguts i difícils, ens trobem que hi ha molt a guanyar. L'autoavaluació és una tècnica potencialment poderosa a causa del seu impacte en el rendiment dels estudiants a través d'una autoeficàcia més gran i de l'augment de la motivació intrínseca. I a més,  hi ha una altra raó igualment important: als estudiants els agrada avaluar el seu treball.

Quan els estudiants avaluen les seves tasques de forma positiva, l'autoavaluacion els anima a buscar metes més altes (1) i a fer servir més recursos personals i més esforç (2). La combinació de metes (1) i esforç (2) és igual a èxit (3). L'èxit d'un estudiant porta al l'auto-judici (4), com seria el cas d'un estudiant que es planteja la pregunta, "¿S'han acomplert els meus objectius?” El resultat de l'auto-judici és l'auto-reacció (5), i això seria  un estudiant mirant de respondre al judici amb la pregunta, "Com em sento respecte a això?"
Objectius, esforç, èxit, auto-judici i auto-reacció conjuntament afecten l'auto-confiança (6) d'una manera positiva. L'autoavaluació és realment la combinació dels components d'auto-judici i l'auto-reacció, i si podem ensenyar als estudiants a fer això millor, podem contribuir a un cicle ascendent d'un millor aprenentatge.

 

>> Mètode: Com contribueix l'auto-avaluació a l'aprenentatge

http://www.cdl.org/resource-library/articles/self_eval.phpETAPA 1: metes / objectius - Involucrar els estudiants en la definició dels criteris que s'utilitzaran per jutjar els seus exercicis.
ETAPA 2: Activitats: - Ensenyar als estudiants com aplicar els criteris per al seu propi treball.
ETAPA 3: autoavaluació Donar als estudiants informació sobre les seves autoavaluacions.
ETAPA 4: La retroalimentació. Ajudar als alumnes  a desenvolupar  objectius productius i plans d'acció.