Introducció

TLS (Teachers learn from students) és un projecte per afavorir que els professors facin servir eines que permetin l'auto-avaluació i la retro-alimentació. 
El professor és guiat a través d'un procés que li permet avaluar i millorar la seva pràctica a l'aula. 
Per això, s'ha d'aconseguir que els estudiants participin en el procés de millora de la qualitat. 
Practicar la  retro-alimentació amb els estudiants és una manera de fer-ho. 
Això l'ajudarà a avaluar la seva pròpia pràctica a classe com a organitzador, entrenador, dissenyador, director i avaluador.

>>El professor com a organitzador

L'ensenyament és una professió difícil per moltes raons. D'una banda, s'espera que els mestres facin moltes tasques, moltes d'aquestes tasques tenen poc a veure amb la matèria que s'ensenya. No obstant això, la clau que pot facilitar als professors és la capacitat d'organitzar la pròpia tasca, la seva classe i els seus alumnes. 
Organitzar significa, doncs, que els estudiants estiguin al lloc adient al moment adient; el professor està ben preparat amb classes i mitjans d'avaluació eficaços, i els estudiants saben exactament quins són els objectius i què s'espera d'ells. D'aquesta forma l'atenció s'ha de posar en un temps d'aprenentatge efectiu i en estructurar les instruccions en un llenguatge planer.  Després de tot, estar ben organitzats i tenir les lliçons ben preparades és molt importants per tenir una cla
sse ben administrada.
(arriba)

 

>>El professor com a entrenador

Una de les coses més difícils de fer per als professors és motivar els seus alumnes. Ja sigui a l'escola primària, secundària o batxillerat  i a qualsevol matèria, cada professor ha de tractar d'incentivar la imaginació dels alumnes i fer-los participar, inspirar-se, estar motivats per tenir èxit. 
Algunes formes de fer-ho són: estimular els estudiants, involucrar-los, oferir-los incentius, fer-los creatius, ajundar-los a ser autosuficients, ajudar-los a crear connexions amb la vida real, fer-los sentir segurs i protegits en un ambient que està organitzat, previsible i estructurat...
(arriba)

>> El professor com a dissenyador

L'objectiu general de la planificació de les classes és augmentar l'interès de l'estudiant, l'anticipació, l'atenció i la curiositat. Per aquest motiu és important saber qui són els alumnes són, saber quins són els continguts i quines són les eines que poden ajudar a ensenyar per a l'èxit. Identificar les metes i objectius que s'espera que els estudiants assoleixin en les tasques i que els permetran participar en el procés d'aprenentatge. 
A nivell d'aula, on la instrucció es porta a terme, la varietat de material per a la classe (actualitzat, ben estructurat i partint de coneixements previs de la matèria) i l'activació dels mètodes de treball permetrà als estudiants aprendre nova informació.
(arriba)

>> El professor com a gestor

La gestió de la classe implica organitzar els alumnes, l'espai, el temps i els materials perquè l'aprenentatge pugui tenir lloc. En el millor dels casos, els estudiants han de participar i cooperar en totes les activitats. El professor crea un ambient de treball productiu. En una aula ben administrada, els estudiants saben què s'espera d'ells, no es perdrà el temps,, no hi haurà interrupcions o confusions. Els estudiants se senten respectats i, encara que estan treballant dur, l'ambient és relaxat i agradable.

Per tal de tenir èxit a l'aula, un professor ha d'explicar, assajar i reforçar les rutines, normes i procediments de manera consistent, sobretot a l'inici de l'any. 
(arriba)

>> El professor com a avaluador

Els estudiants han de ser avaluats sobre una base regular. Quan assignem un grau molt  sovint és una valoració conjunta dels èxits de l'aprenentatge de cada estudiant (comprovant què saben els alumnes o si saben com fer-ho), el rendiment general (la qualitat del treball que l'estudiant produeix durant el curs), i l'esforç o l'actitud (la força amb què l'estudiant ha treballat durant el curs). És important  proporcionar pautes de qualificacions ben clares i fer-les complir de manera justa. 
La retro-alimentació llavors és cada resposta, oral o escrita, freqüent i específica, feta en relació amb el treball de l'estudiant, com una tasca d'avaluació, una execució o producte. El seu objectiu és reconèixer el progrés que els alumnes han fet cap a l'assoliment dels aprenentatges d'un procés. La bona retro-alimentació és informativa i constructiva, i assenyala els punts forts i les àrees dels estudiants  que cal millorar.
(arriba)