Luova oppiminen

Tarkoituksenamme on kehittää opetusta kiinnostavammaksi ja palkitsevammaksi opiskelijoille.

Halusimme opiskelijoiden oppivan helpommin käyttäen innostavia opetusmetodeja mm. pelien kautta. Kun opiskelijat pelaavat mm. oppimispelejä, he huomaamattaan oppivat samalla opetettavan asian. Samalla opiskelijoiden ryhmätyötaidot kehittyvät.

Annamme myös ideoita ja esimerkkejä ryhmädynamiikan kehittämiseksi.

Tarkoituksenamme on motivoida opiskelijoita etenemään paremmin opiskeluissaan, kun teemme oppitunneista enemmän kiinnostavampia.

Tämän kaltaisessa opiskelussa opiskelijat kiinnittivät enemmän huomiota opetettavaan sisältöön vähentäen samalla kotitöiden määrää.