Johdanto

TLS on opettajille tarkoitettu väline opettajien itsearvioinnin kehittämiseen sekä palautteen hankkimiseen opiskelijoilta.

Opettajana sinua ohjataan arvioimaan ja kehittämään luokan käytänteitä. Laadun kehittämiseen tarvitset opiskelijoiden sitoutumista asiaan.

Opiskelijoilta saatava palaute on yksi tapa kehittää laatua. Se auttaa sinua arvioimaan omia opetuskäytänteitäsi luokkatilanteessa organisoijana, valmentajana, suunnittelijana, johtajana ja arvioijana.

Linkit: organisoija, valmentaja, suunnittelija, johtaja ja arvioija.

>> Opettaja organisoijana

Opettajan ammatti on vaikea monestakin syystä. Ensinnäkin opettajien oletetaan toimivan monissa erilaisissa rooleissa. Osalla noista rooleista on hyvin vähän tekemistä itse opetettavan asian kanssa. Kuitenkin koko opetuksen punainen lanka voi olla se, miten opettaja pystyy organisoimaan oman toimintansa, luokkatilan ja opiskelijat itse opetustilanteessa.

Organisoiminen tässä tarkoittaa siis sitä, että opiskelijat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Myös opettaja on hyvin valmentautunut pitämään tehokkaita oppitunteja ja hänellä on arviointimenetelmiä. Opiskelijat tietävät tarkalleen opetuksen tavoitteet ja mitä heiltä odotetaan. Tuolloin painopiste voi olla tehokkaassa ajankäytössä ja hyvin suunnitelluissa, selkeällä kielellä pidetyissä opetustuokioissa. Kaiken kaikkiaan hyvin organisoidut ja suunnitellut opetustuokiot ovat tärkeä osa hyvin toimivaa koululuokkaa.
(top)

 

>> Opettaja valmentajana

Yksi opettajan vaikeimmista tehtävistä on opiskelijoiden innostaminen. Onpa kysymys sitten ala-, ylä-, ammattikoulu tai lukio-opiskelijoista ja olipa opetettava aihe mikä tahansa, jokaisen opettajan pitäisi yrittää tukea opiskelijoiden mielikuvitusta, sitouttaa opiskelijoita, innostaa ja motivoida heitä menestymään.

Opiskelijoita innostavia tapoja ovat esim. opiskelijoiden rohkaiseminen ja heidän sitouttaminen oppimiseen, vaihtoehtojen tarjoaminen, luovuus opetuksessa, itseluottamuksen tukeminen, opetuksen sitominen käytännön elämään, turvallisen sekä hyvin organisoidun oppimisympäristön luominen ja opetuksen ennustettavuus.
(top)

 

>> Opettaja suunnittelijana

Oppituntien suunnittelun päätavoitteena on lisätä oppijan mielenkiintoa, osallistumista, huomiota opetettavaan asiaan sekä herättää opiskelija pohtimaan asioita. Siksi on tärkeää tuntea opiskelijansa, tietää opetettava asia ja käytettävissä oleva opetusmateriaali, jotta opetus onnistuisi mahdollisimman hyvin. Sisällyttämällä toivomasi päämäärät ja tavoitteet opiskelijoille suunnittelemiisi tehtäviin autat opiskelijoita paremmin sitoutumaan oppimistapahtumaan.

Luokkahuonetasolla, jossa ohjeet annetaan, voit motivoida opiskelijoita omaksumaan uutta tietoa käyttämällä erilaisia opetusmateriaaleja (ajankohtaiset oppimateriaalit, hyvin rakennetut ja opetettavaan aiheeseen liittyvä tieto) ja opiskelijoita aktivoivia työskentelymenetelmiä.
(top)

 

>> Opettaja johtajana

Opetusryhmän johtaminen edellyttää opiskelijoiden, tilan, ajan ja materiaalin organisoimista niin, että oppiminen on mahdollista. Parhaimmassa tapauksessa opiskelijat osallistuvat ja työskentelevät yhdessä osallistuen oppimistapahtumiin. Opettaja luo antoisan työskentelyilmapiirin. Hyvin johdetussa opetustilanteessa opiskelijat tietävät mitä heiltä odotetaan, ja aikaa kuluu hyvin vähän turhiin oppitunnin keskeytyksiin ja epäjärjestyksestä johtuviin häiriöihin. Opiskelijat tuntevat itsensä arvokkaiksi, he työskentelevät ahkerasti, mutta samalla työskentelyilmapiiri on rento ja miellyttävä.

Onnistuakseen parhaalla mahdollisella tavalla opetustilanteessa opettajan täytyy selittää, harjoitella ja vahvistaa luokkahuoneen rutiineja, sääntöjä ja vaiheita jatkuvasti, erityisesti lukuvuoden alussa.
(top)

 

>> Opettaja arvioijana

Opiskelijoita pitäisi arvioida säännöllisesti. Kun opettaja antaa arvosanan, se perustuu hyvin usein arvioon erilaisten kokeiden ja tehtävien oppimissaavutuksista (testaamalla, mitä opiskelija tietää tai miten jokin asia tehdään), tehtävien yleisestä suorittamistavasta (kurssin aikana suoritettavien töiden laadusta) sekä asenteesta ja paneutumisesta opiskeluun (kuinka ahkerasti opiskelija työskenteli kurssin aikana). On tärkeää, että opiskelijat saavat selkeät ohjeet arvioinnin perusteista ja että opiskelijoita tuetaan tasapuolisesti.

Palaute on vastaus, suullinen tai kirjallinen, säännöllisesti toistuva ja täsmällinen. Arviointi perustuu joko opiskelijalle annettuun arviointitehtävään, esitykseen tai tuotteeseen. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota opiskelijan edistymiseen ja siihen prosessiin, jota hän on käynyt läpi saavuttaakseen kulloinkin vaaditut oppimistulokset. Hyvä palaute on tiedottavaa ja rakentavaa, ja se kiinnittää huomiota opiskelijan vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin.
(top)