Inleiding

LLL is een instrument voor zelfevaluatie en feedback voor de leraar. Als leerkracht word je doorheen een proces geleid dat je in staat stelt je functioneren in klas te beoordelen en te verbeteren. 
Leerlingen zijn de eerste betrokkenen in de  klas, maar hebben vaak geen stem.  Met dit project krijgen zij de kans om feedback te geven over jouw functioneren in de klas.

Het zal u helpen om uw eigen praktijk te evalueren in de klas als organisator, coach, ontwerper, manager en evaluator..

 

>> Leraar als organisator

Lesgeven is om vele redenen een moeilijk beroep. Om te beginnen moet een leraar verschillende rollen vervullen, en  een aantal daarvan heeft weinig met de aan te leren leerstof zelf te maken. De lijm die alles samenhoudt voor de leraar is de bekwaamheid om zichzelf, zijn klas en zijn leerlingen te organiseren.

Organisatie in deze context betekent dan dat de leerlingen op het juiste moment op de juiste plaats zijn; de leraar is goed voorbereid met zinvolle lessen en opdrachten, de leerlingen weten wat de doelstellingen zijn en wat er van hen verwacht wordt. De nadruk ligt hier dus op effectieve leertijd en gestructureerde instructies in eenvoudige taal.

Ten slotte zijn organisatie en goed voorbereide lessen belangrijk voor een goed klasmanagement! (top)

 

>> Leraar als coach

Een van de moeilijkste opdrachten voor leraars is hun leerlingen te inspireren. Wat het niveau (lager, middelbaar of hoger onderwijs) en het vak ook is, elke leraar moet proberen de verbeelding van zijn leerlingen aan te vuren en hen geëngageerd, geïnspireerd en gemotiveerd te krijgen om te slagen.

Enkele mogelijkheden hiervoor zijn: leerlingen aanmoedigen, hen betrokken maken, hen uitdagingen aanbieden, hen creatief laten zijn, zelfredzaamheid promoten, verbanden leggen met het leven buiten de school, hen een zeker en veilig gevoel geven in een georganiseerde, vertrouwde en gestructureerde omgeving, … (top)

 

>> Leraar als ontwerper van lesmateriaal

De uiteindelijke bedoeling van de lesplanning is de interesse, de verwachtingen, de belangstelling en de verwondering van de leerlingen te verhogen. Daar voor is het belangrijk te weten wie je leerlingen zijn, en de leerinhoud en het beschikbare materiaal te kennen dat je kan helpen bij het lesgeven. Bepaal de doelstellingen waarvan je hoopt dat de leerlingen ze doorheen het leerproces via oefeningen en opdrachten zullen bereiken.

Op klasniveau, waar het onderricht plaatsvindt, zullen afwisseling in lesmateriaal (up-to-date, goed gestructureerd en aansluitend bij voorkennis) en activerende werkvormen de leerlingen motiveren om nieuwe informatie op te doen. (top)

 

>> Leraar als manager

Klasmanagement houdt in dat je leerlingen, ruimte, tijd en materiaal zo organiseert dat het  ‘leren’ vlot kan  verlopen. In het  beste geval voelen leerlingen zich echt betrokken en werken ze altijd goed mee. De leraar creëert een omgeving waarin goed gewerkt kan worden.  In een goed gemanagede klas weten leerlingen wat van hen verwacht wordt; er wordt weinig tijd verspild en er is weinig onderbreking of verwarring. Leerlingen voelen zich gerespecteerd en werken hard; toch is de sfeer er relaxed en aangenaam.

Om succes in de klas te behalen moet de leraar uitleg geven, herhalen, en consequent aan regels en afspraken herinneren, zeker in het begin van het schooljaar. (top)

 

>> Leraar als evaluator

Leerlingen moeten op regelmatige basis geëvalueerd worden. Een quotering is meestal een weerspiegeling van de leerprestatie van de leerling (door te testen wat de leerling kent en kan), zijn/haar algemene prestatie (de kwaliteit van het werk van de leerling) en zijn/haar inzet of attitude (hoe hard de leerling werkt tijdens de les). Het is belangrijk dat de leraar duidelijke evaluatiecriteria voorziet en ze ook eerlijk toepast.

Feedback is dan elke reactie, mondeling of schriftelijk, regelmatig en specifiek, in verband met bijvoorbeeld een opdracht, een prestatie of een product van de leerling. Het is de bedoeling de vooruitgang weer te geven die hij/zij op weg naar het beoogde eindresultaat gemaakt heeft. Goede feedback is informatief en constructief, en wijst op de sterke punten en de werkpunten van de leerling. (top)